Seminarium

PROGRAM SEMINARIUM w dniach 19 – 20.11.2015r.

19 listopada 2015 r. (czwartek)

9 00 – 10.00       – Rejestracja uczestników
10.00 – 12.00     – Ustawa o dozorze technicznym i akty wykonawcze do niej,
                          – Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
                          – BHP przy wykonywaniu czynności dozorowych.
                           Wykłady poprowadzą pracownicy Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego w                                          Lublinie:
Pan Ryszard Król – Kierownik Działu Urządzeń Transportu Bliskiego.                                                  Pan Piotr Smoła – Kierownik Działu Urządzeń Ciśnieniowych
12.00 – 12.15      – Przerwa kawowa
12.15 – 13.15      – c.d. Wykładów Ekspertów UDT, dyskusja panelowa
13.30 – 14.30      – Obiad
14.30 — 16.00     – Pierwsza pomoc bez tajemnic – umiejętności praktyczne z zakresu udzielania                                      pierwszej pomocy poprowadzą specjaliści, doświadczeni instruktorzy                                                   pierwszej pomocy.
16.00 – 17.00      – Sprawy organizacyjne OSPS BHP, wręczenie legitymacji i znaczków                                                    Członkom Stowarzyszenia
17.00 – 19.00      – Czas wolny
19.00                  – Kolacja

20 listopada 2015 r. (piątek)

8.00 – 9.00          – Śniadanie
9.00 – 11.30        – Rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób
                               zawodowych
                           – Postępowanie prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
                           – Najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji składanej w sprawach
                               dotyczących wypadków przy pracy
                           – Kontrola ZUS w zakresie przysługujących świadczeń z ubezpieczenia
                               wypadkowego.
                           – Tryb odwoławczy od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
                           – Aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących
                             świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
11.30-11.45        – Przerwa kawowa
11.45 – 12.30      – Dofinansowania przedsiębiorstw przez ZUS w ramach
                             programu obejmującego działania na rzecz poprawy bhp w miejscu pracy.                                           Wykłady poprowadzą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział                                      w Lublinie

Pani Marta Klimont – Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych.                                 Pani Dorota Granda – Naczelnik Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji.                       Pani Małgorzata Korba – Rzecznik Prasowy ZUS

12.30 – 14.00      – Programy prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy
                           – Wystąpienie Przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie:
                             Pan Krzysztof Goldman
                             Pan Waldemar Kawalec
14.00 – 15.00       – Obiad
15.00                   – Zakończenie seminarium

Karta zgłoszenia seminarium

Adres:
Hotel ,,Prima Hotel”
ul Partyzantów 44
Puławy

Serdecznie zapraszamy
Zarząd OSPSBHP
Lublin

Seminarium

PROGRAM SEMINARIUM

 DZIEŃ I  (29 maja 2015 r.)            Godz. 8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników

Część I
Godz. 9.00 do godz. 11.30

 1. Omówienie zmian w Art. 229 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy dotyczące badań profilaktycznych pracowników wchodzących w życie z dniem 01 kwietnia 2015 roku.
 2. Omówienie zmian w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich, zakresu profilaktycznej opieki nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych  w Kodeksie Pracy z dnia. 30 maja 1996 r. wchodzących w życie od 01 kwietnia 2015 roku.
 3. Omówienie zawartości skierowania zawartego w w/w Rozporządzeniu, w tym charakterystyka podstawowych narażeń na:
  a) czynniki fizyczne m.in. hałas, wibracja, monitory ekranowe, mikroklimat;
  b) pyły;
  c) czynniki biologiczne;
  d) czynniki chemiczne;
  e) inne czynniki, w tym niebezpieczne m.in. praca na wysokości w świetle przepisów bhp oraz medycyny pracy.
 4. Prace wymagające pełnej zdolności psychomotorycznej.
 5. Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji, preparatów lub czynników rakotwórczych lub mutagennych.
 6. Choroby zawodowe – omówienie zasad zgłaszania podejrzenia choroby zawodowej.
 7. Minimalizowanie ryzyka zawodowego w związku z występowaniem chorób zawodowych oraz pośrednio związanych z pracą w aspekcie wybranych narażeń.
 8. Dyskusja oraz komentarze, celem poprawy współpracy między zakładowymi służbami bhp a lekarzami służby medycyny pracy

Wykładowcy:

Lekarze Służby Medycyny Pracy – Pani Danuta Stefaniak, Pani Kinga Kiełbus

Godz. 11.30 do godz. 12.00 – przerwa kawowa 

Część II

Godz. 12.00 do godz. 13.30 

DZIAŁALNOŚĆ PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ W ZAKRESIE
NADZORU NAD WARUNKAMI PRACY W ZAKŁADACH PRACY

1. Zagrożenia hałasem w środowisku pracy.
2. Zagrożenia substancjami i mieszaninami chemicznymi, w tym rakotwórczymi.
Ogólna charakterystyka substancji i mieszanin chemicznych.
3. Ogólna charakterystyka zagrożeń pyłami, ocena i zasady ograniczania ryzyka
zawodowego.
4. Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy – aspekt
kontroli.

Wykładowcy:
Kierownik Oddziału Higieny Pracy w WSSE w Lublinie – Pani Wioletta Buczak-Zeuschner

Godz. 13.30 do godz. 14.30 – obiad

Część III

Godz. 14.30 do godz. 15.00 

1.“Kampanie i konkursy realizowane przez CIOP-PIB na rzecz współpracy
z  przedsiębiorstwami”

Wykładowcy:
Kierownik Ośrodka Promocji CIOP-PIB – Pan Alfred Brzozowski

Godz. 15.00 do godz. 17.30 

Bezpieczeństwo pracy na wysokości
Zajęcia z wykorzystaniem i pokazem omawianego sprzętu
i zabezpieczeń

 1. Uregulowania prawne dotyczące prac na wysokości w szczególności:
  Kodeks pracy, rozporządzenia MPiPS, rozporządzenia branżowe.
 2. Zasady bezpiecznego wykonywania pracy na wysokości. 

Część praktyczna 

 1. Sprzęt i środki chroniące przed upadkiem z wysokości:
 2. Podstawowe techniki wykorzystania indywidualnych środków chroniących przed upadkiem z wysokości:

Wykładowcy:

Firma Akala Faraone Sp. z o.o.- ekspert w dziedzinie regulacji prawnych dotyczących
prac na wysokości oraz przede wszystkim, rozwiązań praktycznych – Pan Andrzej Hodyr.

Godz. 19.00 – Uroczysta kolacja 

DZIEŃ II   (30 maja 2015 r.)   Godz. 8.00 do godz. 10.00 śniadanie

Godz. 10.00 do godz. 12.00

Ocena ryzyka zawodowego
– ryzyko zawodowe w ujęciu prawnym,
– metody oceny ryzyka,
– ocena ryzyka zawodowego – teoria a praktyka.

Wykładowcy:

Specjalista ds. bhp – Pan Piotr Wdowiak 

Godz. 12.00 do godz. 13.00 

Podsumowanie i wnioski.
Zakończenie seminarium

Karta zgłoszenia

ADRES:
 Hotel  „Pod Kasztanami”
ul. Krężnicka 96 A
Lublin
DOJAZD

Serdecznie zapraszamy
Zarząd OSPSBHP
Lublin

 

 

Seminarium

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – Oddział w Lublinie serdecznie zaprasza wszystkich członków oraz miłośników służby bhp na seminarium, które odbędzie
się w dniach 29-30 maja 2015r. w Lublinie – ,,Hotel Pod Kasztanami”
.

Szczegółowe informacje, tj. zawiadomienie o seminarium, kartę zgłoszenia oraz program seminarium prześlemy do Państwa wkrótce.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Zarząd OSPS BHP
Oddział w Lublinie

Wybory Zarządu Głównego

                W dniach 17-18  kwietnia 2015 r. w Ostrowie Wielkopolskim obradował Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Wśród 141 obecnych delegatów czworo reprezentowało nasz lubelski oddział. Delegaci wybrali nowe Władze Naczelne na kadencję 2015-2019.

Miło nam poinformować , iż dwoje członków  naszego oddziału zostało wybranych do Władz Naczelnych.

Prezesem Zarządu Głównego OSPSBHP została Elżbieta Bożejewicz (oddział w Olsztynie).

                 Skład Zarządu Głównego ukonstytuował się następująco:
wiceprezesi: Józef Witczak (oddział w Radomiu), Andrzej Nowak (oddział w Częstochowie),
Piotr Kaczmarek (oddział w Kaliszu), Marek Nościusz (oddział w Gdańsku),
sekretarz: Beata Kaczmarek (oddział w Katowicach),
skarbnik: Urszula Tomska (oddział w Sieradzu),
członkowie: Grzegorz Szałas (oddział w Radomiu), Waldemar Dudek (oddział w Krakowie),
Krzysztof Babka (oddział w Rzeszowie), Lidia Jarmułowicz (oddział we Wrocławiu).

              Skład Głównej Komisji Rewizyjnej ukonstytuował się następująco:
przewodnicząca: Mariola Śrubarczyk – Cichowska (oddział w Katowicach),
wiceprzewodniczący: Michał Chłopecki (oddział w Gdańsku), Halina Grześkiewicz
(oddział w Katowicach), sekretarz: Dorota Zawada (oddział w Jeleniej Górze),
członek: Katarzyna Rojek (oddział w Lublinie).

            Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego ukonstytuował się następująco:
przewodniczący: Andrzej Brygoła (oddział w Lublinie),
wiceprzewodnicząca: Katarzyna Małecka (oddział w Gdańsku),
sekretarz: Józef Orzeł (oddział w Krakowie),
członkowie: Maria Nowak (oddział w Kaliszu), Dorota Janowska (oddział w Lesznie).

Nowym Władzom serdecznie gratulujemy, życzymy  satysfakcji z wykonywanej pracy, a także powodzenia i sukcesów w realizacji  zamierzeń.

Prezes Zarządu Oddziału OSPSBHP w Lublinie
Bogumiła Firlej

DSCN9165

DSCN9135

Ogłoszenie dla członków OSPS BHP o/Lublin:

      Zarząd OSPS BHP Oddział w Lublinie zawiadamia, że w dniu 20.02.2015 r. (piątek)
o godz. 16.30 w sali wykładowej budynku Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji 
przy ul. Szewskiej 4 w Lublinie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie dotyczące wyboru delegatów na Zjazd.
W przypadku braku co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, wyznacza się drugi termin na dzień 20.02.2015 r. (piątek) o godz. 17.00.
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż w dniu 20.02.2015 r., zostaną poruszone sprawy organizacyjne związane z działalnością naszego Oddziału.

Prezes Zarządu Oddziału OSPSBHP
            w Lublinie
         Bogumiła Firlej

SEMINARIUM

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Oddział Lublin

Zaprasza na seminarium o tematyce:

  Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach
– wypadki przy pracy a wdrażanie nowoczesnych rozwiązań

 

Termin:            29 stycznia 2015 roku

Miejsce:           Hotel Fiesta w Lublinie, ul. Prusa 8 (budynek PZMot)
                      – Sala Konferencyjna, I piętro

Organizator:    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników
                        Służby Bezpieczeństwa Higieny Pracy  O/Lublin

 

PROGRAM 

 830-900      Rejestracja uczestników

900-910       Powitanie uczestników, rozpoczęcie seminarium

910-940      Wystąpienie Okręgowego Inspektora Pracy – Pana Włodzimierza Biadunia
                   – Planowane kierunki kontroli w 2015 roku
                   – Kampanie promocyjne

940-1040    Wystąpienie przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy PIP
                  – Wypadki przy pracy – omówienie najczęściej popełnianych błędów
                  w sporządzanej dokumentacji powypadkowej

1040-1100    Przerwa kawowa

1100-1140    Wystąpienie przedstawiciela CIOP-PIB
                  -Współpraca nauki z przemysłem – działalność Centralnego Instytutu
                  Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego na rzecz
                  bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach

1140-1300    Dyskusja
                  – zagrożenia, z jakimi spotykają się pracownicy służby bhp w zakładach
                  województwa lubelskiego

1300-1315    Przerwa kawowa

1315 -1400      Podsumowanie, dyskusja, wolne wnioski

1415                    Obiad

Kampania społeczna „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”

W dniach 10-13 lipca 2014 r. pracownicy służby bhp z oddziałów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP wzięli udział w wizycie studyjnej na Litwie pt, „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”  Wizyta została zorganizowano pod honorowym patronatem Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. W przedsięwzięciu uczestniczyło wiele osób członków oddziałów, nie zabrakło przedstawicieli z naszego oddziału.

Czytaj dalej